Adatkezelési tájékoztató

A BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.
Készült: 2020.09.28.

 

Tartalom:

1. Adatkezelő megnevezése

2. Adatfeldolgozó

3. Preambulum

4. Fogalmak

5. Az adatkezelés szabályai

6. A BAUHAUS Weboldalának használata során megvalósuló adatkezelések

7. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága

8. A Felhasználók jogai

9. Jogorvoslat

1. sz. melléklet:

1. Weboldalon történő online regisztráció

2. Weboldalon történő online vásárlás

3. Hírlevél küldése

4. Kapcsolatfelvétel

5. Womens’ night – ingyenes tanfolyam és bemutató hölgyeknek

6. Facebook rajongói oldalon végzett oldalelemzések

7. Facebook rajongói oldal üzemeltetése

8. Facebook nyereményjáték

9. Álláshirdetésre történő jelentkezés

 

Jelen adatkezelési tájékoztató ("Tájékoztató") a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. által üzemeltetett www.bauhaus.hu weboldalon ("Weboldal") végzett adatkezelési tevékenységekre terjed ki. Jelen Tájékoztató 2020.09.28. napon lép hatályba és annak visszavonásáig marad hatályban.

1. Adatkezelő megnevezése

Az adatok kezelője BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. ("BAUHAUS" vagy "Adatkezelő").

Székhelye és postai címe:             2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Cégjegyzékszáma:                      Cg. 13-06-061956

Adószáma:                                 22516716-2-44

E-mail címe:                               adatvedelem@bauhaus.hu

2. Adatfeldolgozó

A Weboldal üzemeltetéséhez, illetve a Weboldalon végzett egyes adatkezelési tevékenységekhez a BAUHAUS adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az egyes adatkezelési tevékenységekhez igénybe vett adatfeldolgozókat jelen Tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

Továbbá az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldal felhasználóit ("Felhasználó").

3. Preambulum

3.1. A BAUHAUS elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt és kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BAUHAUS megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.

3.2. A BAUHAUS jelen Tájékoztatót bármikor aktualizálhatja, amelyről a Weboldalon való közzététellel értesíti a Felhasználókat.

3.3. A BAUHAUS jelen Tájékoztatóban bemutatja azokat a szempontokat, követelményeket, amelyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben fogalmazott meg és előírt, valamint ismerteti az egyes általa végzett adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információkat.

3.4. Adatkezelő jelen Tájékoztató készítése, illetve adatkezelési tevékenységének kialakítása során az alábbi jogszabályi előírásokat vette figyelembe:

a) Az általános adatvédelmi rendeletről szóló 2016/678 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet ("GDPR");

b) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.");

c) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk");

d) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény – a ("Fgytv.");

e) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény ("Eker. tv.");

f) Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ("Eht.");

g) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ("Számv. tv.");

h) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény ("Art.")

i) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grt.").

4. Fogalmak:

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Felhasználó: az az érintett természetes személy, aki a Weboldalon végzett tevékenysége során bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosítottá vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosíthatóvá válik a BAUHAUS által;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallás vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

Cookie (süti): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;

Direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek) részére;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel a Felhasználó nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

IP-cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP / IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé, minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP-címmel, amelyen keresztül beazonosítható;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságadatvédelmi hatóság, amelynek a jogállását és feladatait az Infotv. 38. §-a határozza meg ("NAIH").

5. Az adatkezelés szabályai

5.1. A személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A BAUHAUS által kezelt személyes adatok magáncélra, illetve jelen Tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, ez alapján a BAUHAUS csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt személyes adatokat és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

5.2. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

5.3. A BAUHAUS a személyes adat felvétele előtt minden esetben közli a Felhasználóval az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját, az érintett adatok körét, és az adattárolás időtartamát.

5.4. A BAUHAUS szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a BAUHAUS megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A BAUHAUS biztosítja, hogy a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek titoktartási nyilatkozatot tegyenek.

5.5. A BAUHAUS megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők.

5.6. Személyes adat harmadik országba akkor továbbítható, ha ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult, valamint ha a GDPR-ban és az egyéb irányadó jogszabályokban foglalt feltételek teljesülnek és a harmadik országban a személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított az átadott adatok kezelése, és feldolgozása során.

5.7. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

5.8. A BAUHAUS mindenkori ügyvezetője a BAUHAUS webáruház sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelemmel összefüggésben a BAUHAUS belső szervezetét, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

5.9. A BAUHAUS munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

5.10. A BAUHAUS a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó felel.

5.11. A Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a megrendelő nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

6. A BAUHAUS Weboldalának használata során megvalósuló adatkezelések

6.1. Weboldalon cookiek használata: A BAUHAUS a Weboldalán a személyre szabott felhasználói élmény biztosításához cookie-kat használ. A cookie-k a webszerver által a Felhasználó végberendezésén (pl.: számítógép, tablet, okostelefon) elhelyezett kis fájlok, melyek információkat tárolnak a Felhasználóról, valamint a Felhasználó és a webszerver kapcsolatáról. A BAUHAUS cookie szabályzatáról további információk itt találhatók: https://www.bauhaus.hu/jogi-kozlemeny

6.2. Weboldalon végzett adatkezelési tevékenységek: A BAUHAUS által a Weboldalán végzett egyes adatkezelési tevékenységeket jelen Tájékoztató 1.sz. melléklete tartalmazza.

6.3. Egyéb adatkezelések: E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről minden esetben a személyes adat felvétele során adunk tájékoztatást.

Egyúttal tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a közigazgatási szervek és egyéb hatósások, valamint a NAIH, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás, adattovábbítás, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

A BAUHAUS a fentiekben nem részletesen felsorolt hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét, valamint a jogszabályi hivatkozást megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága

7.1. A BAUHAUS köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A BAUHAUS az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. és a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.2. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a BAUHAUS megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály lehetővé teszi – ne legyenek összekapcsolhatók.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

7.3. A BAUHAUS és partnereinek infokommunikációs rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott hackelés, csalás, kémkedés, behatolás, szabotázs, vandalizmus, tűzeset és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról megfelelő szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

7.4. Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

8. A Felhasználók jogai

8.1. Tájékoztatáshoz való jog: A BAUHAUS a GDPR 15. cikke alapján a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad (az érintett hozzáférési joga) arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e vagy sem. Amennyiben a BAUHAUS a Felhasználó személyes adatait kezeli, úgy a Felhasználó jogosult a személyes adataihoz, valamint az alábbi információkhoz hozzáférni:

a) adatkezelés céljai;

b) a személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a BAUHAUS közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) a Felhasználó azon joga, hogy kérelmezheti a BAUHAUS-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

8.2. Helyesbítéshez való jog: A Felhasználó a helyesbítéshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére a BAUHAUS indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat vagy kérje a hiányok kiegészítését.

8.3. Törléshez való jog: A Felhasználó jogosult kérni a személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja a személyes adatkezeléshez megadott hozzájárulását (amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapszik) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen;

d) a személyes adatokat a BAUHAUS jogellenesen kezelte;

e) a személyes adatokat a BAUHAUS-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

8.4. Zároláshoz való jog: A Felhasználó kérheti a BAUHAUS-tól, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését az alábbi esetekben, ha:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a BAUHAUS ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a BAUHAUS-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.5. Adathordozhatósághoz való jog: A Felhasználó az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti a BAUHAUS-tól, hogy a Felhasználó által a BAUHAUS rendelkezésére bocsátott és az általa kezelt és rá vonatkozó személyes adatokat bocsássa:

a) a Felhasználó, illetve

b) egy másik adatkezelő

rendelkezésére, amennyiben a személyes adatok kezelése a Felhasználó előzetes hozzájárulásán alapult és automatizált módon történt. A BAUHAUS a személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban köteles átadni.

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog nem jelenti azt, hogy a BAUHAUS a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat automatikusan töröli, valamint nem érinti a továbbított személyes adatra vonatkozó megőrzési időt sem.

8.7. A Felhasználó jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellene, amennyiben az adatkezelés jogalapja:

a) GDPR 6. cikk (1) e) pontján alapszik, mely szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy

b) a GDPR 6. cikk (1) f) pontján alapszik, mely szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

8.8. Amennyiben a Felhasználó tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, úgy a BAUHAUS a Felhasználó személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.9. Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak a kezelése a Felhasználó előzetes hozzájárulásán alapszik, úgy a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. A BAUHAUS indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a kérelmével kapcsolatban.

8.11. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a BAUHAUS a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót.

8.12. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

8.13. Ha a BAUHAUS nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó a kérelmét az alábbi elérhetőségeken valamelyikén nyújthatja be a BAUHAUS részére:

a) a bauhaus.hu honlapon a Saját fiókba belépve,

b) e-mail útján az adatvedelem@bauhaus.hu címen, továbbá

c) postai úton a 2120 Dunakeszi, Pallagi út u. 9. címen.

9. Jogorvoslat

9.1. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9.2. Bírósági jogérvényesítés

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Dunakeszi, 2020.09.28.

 

1. sz. melléklet   

Weboldalon végzett adatkezelési tevékenységek[1] részletesen

1. Weboldalon történő online regisztráció

A BAUHAUS webshop termékeit csak a Weboldalon keresztül lehet megrendelni.

Megrendeléskor az érintett Felhasználó megadja személyes adatait, és a személyes adatok megadásával egyidejűleg hozzájárulását adja.

Adatkezelés megnevezése

Weboldalon történő regisztráció

Cél

A BAUHAUS Weboldalán felhasználói fiók létesítése.

Jogalap

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulásán alapszik.

Érintettek köre

Weboldalon regisztráló Felhasználók.

Személyes adatok

-      teljes név (vezetéknév és keresztnév)*;

-      e-mail cím*.

Adatok forrása

Közvetlenül a Felhasználótól.

Az adatok kezelésének időtartama

A Felhasználó általi létrehozott felhasználói fiók megszüntetéséig vagy addig ameddig a Felhasználó vissza nem vonja a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Nincs adattovábbítás.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Plus.line AG
(Mainzer Landstraße 199
60326 Frankfurt am Main, Németország)

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató

2. Weboldalon történő online vásárlás

A BAUHAUS termékeit a Weboldalon keresztül regisztrált vásárlóként vagy vendég vásárlóként is meg lehet vásárolni.

Adatkezelés megnevezése

Weboldalon történő online vásárlás lebonyolítása

Cél

A BAUHAUS Weboldalán keresztül történő vásárlás lebonyolítása, a felek között létrejött szerződés teljesítése, számla kiállítása.

Jogalap

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján alapszik, a Felhasználó és a BAUHAUS között létrejött szerződéses jogviszony alapszik. Az adatkezelés az adásvételi szerződés megkötéséhez, valamint annak teljesítéséhez és a szerződéses jogviszony megszüntetéséhez szükséges.

Érintettek köre

Azon Felhasználók, akik a Weboldalon keresztül online vásárlást bonyolítanak le, vendég vagy regisztrált vásárlóként.

Személyes adatok

-      teljes név (vezetéknév és keresztnév) *;

-      telefonszám*;

-      e-mail cím*;

-      cím* (ország, város, irányító szám, közterület neve és típusa, házszám);

-      szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől) *.

Adatok forrása

Közvetlenül a Felhasználótól felvett személyes adatok.

Az adatok kezelésének időtartama

A Számv.tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a vásárló tudomásul veszi, hogy a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. (2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.) adatkezelő által a www.bauhaus.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja, a rendelés tételei,számlázási adatok, szállítási adatok, teljes név (vezetéknév és keresztnév), cégnév, telefonszám, e-mail cím, cím* (ország, város, irányító szám, közterület neve és típusa, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó)

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az adatfeldolgozó neve és címe

A tényleges adatkezelés helye

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Plus.line AG (Mainzer Landstraße 199
60326 Frankfurt am Main Németország)

Tárhelyszolgáltató.

 

Az adatfeldolgozó neve és címe

A tényleges adatkezelés helye

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Gebrüder Weiss Kft. (2330 Dunaharaszti, Raktár u.2., Pf. 33., cargoe GmbH & Co. KG (1027 Budapest, Kapás utca 6-12/B/4)

Gebrüder Weiss Kft. (2330 Dunaharaszti, Raktár u.2., Pf. 33., cargoe GmbH & Co. KG (1027 Budapest, Kapás utca 6-12/B/4)

Weboldalon megrendelt termékek házhoz szállítása.

3. Hírlevél küldése

A BAUHAUS tevékenységével kapcsolatosan direkt marketing üzenetnek minősülő hírlevelet küld az arra feliratkozók részére.  A hírlevélre a BAUHAUS Weboldalán lehet feliratkozni. 

Adatkezelés megnevezése

Hírlevél

Cél

Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, üzenet) küldése a hírlevélre feliratkozó Felhasználó részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre

Weboldalon a hírlevélre feliratkozó Felhasználók.

Személyes adatok

-      e-mail cím*;

-      teljes név (vezeték- és keresztnév) *.

Adatok forrása

Közvetlenül a Felhasználótól.

Az adatok kezelésének időtartama

A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Nincs adattovábbítás.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Plus.line AG (Mainzer Landstraße 199
60326 Frankfurt am Main, Németország)

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató.

A Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről, indokolás nélkül az alábbi módok közül választva:

-      Hírlevél alján elhelyezett leiratkozásra kattintva;

-      Weboldalon a saját fiókba belépve a Hírlevél menüpont alatt a pipát kivéve;

-      E-mail útján az info@bauhaus.hu címen, továbbá

-      Postai úton a 2120 Dunakeszi, Pallagi út u. 9. címre megküldött levél útján.

A BAUHAUS a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli az adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban nem küld hírlevelet.

4. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben megrendelése során vagy a kiszállítással kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a Weboldalon elhelyezett elérhetőségeken és a Weboldal „Elérhetőség” menüpontjában található elérhetőségeken és űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

A BAUHAUS-szal telefonon is kapcsolatba tud lépni: a BAUHAUS telefonos ügyfélszolgálatára érkező vagy az onnan indított beszélgetések minden esetben rögzítésre kerülnek. Erről a beszélgetés megkezdése előtt az érintett tájékoztatást kap.

4.1. Telefonos ügyfélszolgálat

Adatkezelés megnevezése

Telefonos ügyfélszolgálat

Cél

Felhasználók részére tájékoztatás biztosítása, valamint kapcsolattartás.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre

Bármely Felhasználó.

Személyes adatok

-      rendelésszám*;

-      teljes név (vezetéknév és keresztnév) *;

-      a hívás dátuma és időpontja*;

-      a Felhasználó által a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.

Adatok forrása

Közvetlenül a Felhasználótól.

Az adatok kezelésének időtartama

Az Fgytv. 17/A.§ (7) pontja alapján 5 év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Nincs adattovábbítás.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Minerva-Soft Kft. (Infopark - Infopark sétány 1., "I" Épület 1117 Budapest, Magyarország)

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató, VOIP vonal-szolgáltató.

4.2. E-mailen keresztül történő kapcsolatfelvétel

Adatkezelés megnevezése

E-mailen keresztül történő kapcsolatfelvétel

Cél

Felhasználók részére tájékoztatás biztosítása.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre

Bármely Felhasználó, aki a BAUHAUS szakáruházzal fel szeretné venné a kapcsolatot.

Személyes adatok

-      Rendelésszám (amennyiben az üzenet a megvásárolt termékkel kapcsolatos) *;

-      teljes név (vezetéknév és keresztnév) *;

-      a Felhasználó e-mail címe*;

-      a Felhasználó által megadott egyéb egyéb személyes adatok.

Adatok forrása

Közvetlenül a Felhasználótól.

Az adatok kezelésének időtartama

A BAUHAUS a tájékoztatással összefüggésben a Felhasználók személyes adatait addig őrzi meg, amíg az a tájékoztatás megadásához szükséges vagy ameddig a Felhasználó vissza nem vonja személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Nincs adattovábbítás.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Minerva-Soft Kft. (Infopark - Infopark sétány 1., "I" Épület 1117 Budapest, Magyarország)

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató.

4.3. Minőségi kifogások kezelése

Adatkezelés megnevezése

Minőségi kifogások kezelése

Cél

A BAUHAUS-tól megrendelt termékekkel kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) b) pontja a Felek között létrejött szerződéses teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése.

Érintettek köre

Bármely Felhasználó, aki a BAUHAUS Weboldalán terméket vásárol és a termékkel kapcsolatban minőségi kifogása van.

Személyes adatok

-      teljes név (vezetéknév és keresztnév)*;

-      rendelésszám*;

-      cím*;

-      telefonszám*;

-      e-mail cím*;

-      számlaszám*;

-      kifogás leírása*

Adatok forrása

Közvetlenül a Felhasználótól.

Az adatok kezelésének időtartama

A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat, valamint az arra adott válasz másolati példányai a Fogyasztóvédelmi tv. 17/A. § (7) bek-e alapján: 5 év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Nincs adattovábbítás.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Plus.line AG (Mainzer Landstraße 199
60326 Frankfurt am Main Németország)

Tárhelyszolgáltató

Az adatfeldolgozó neve és címe

Minerva-Soft Kft. (Infopark - Infopark sétány 1., "I" Épület 1117 Budapest, Magyarország)

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató, VOIP vonal-szolgáltató.

5. Womens’ night – ingyenes tanfolyam és bemutató HÖLGYEKNEK

A BAUHAUS Women's Night keretében különböző tanfolyamokat tart Hölgyeknek barkácsolás és lakásfelújítás egyes fázisainak megismertetésére.

Adatkezelés megnevezése

Women’s night

Cél

A Women's night eseményre történő jelentkezés, valamint annak lebonyolítása és ezzel összefüggésben kapcsolattartás.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Women's night eseményre jelentkező előzetes, önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre

Women's night eseményre jelentkező érintettek.

Személyes adatok

-      teljes név (vezetéknév és keresztnév) *;

-      email cím*.

Adatok forrása

A Women' s night eseményre jelentkezőktől közvetlenül.

Az adatok kezelésének ideje: 

A Women's night esemény lebonyolítását követően a jelentkezők személyes adatai törlésre kerülnek vagy ha a jelentkező visszavonja személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Adattovábbítás nem történik.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Plus.line AG (Mainzer Landstraße 199
60326 Frankfurt am Main, Németország)

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató.

6. Facebook rajongói oldalon végzett oldalelemzések

Adatkezelés megnevezése

Facebook rajongói oldalon végzett oldalelemzések

Cél

A BAUHAUS a facebook.com oldalon rajongói oldalt üzemeltet. A Facebook Ireland a BAUHAUS-nak statisztikai és elemzési adatokat biztosít, amelynek segítségével átláthatjuk, hogy milyen jellegű műveleteket végeznek a látogatók az oldalon. A BAUHAUS az alábbi statisztikai adatokat kapja meg a Facebooktól: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights

Közös adatkezelők

A Facebook rajongói oldal üzemeletetése során közös adatkezelés valósul meg a Facebook Ireland (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország) és a BAUHAUS által.

Közös adatkezeléssel összefüggő információk

A GDPR 26. cikk (2) bekezdése alapján a Facebook Ireland és a BAUHAUS között a közös adatkezelési tevékenységre vonatkozó megállapodás az alábbi linkekre történő kattintással érhető el:

https://hu-hu.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Jogalap

Az oldalelemzések elkészítéséhez felhasznált személyes adatok a BAUHAUS és a Facebook jogos érdekén alapszik. A Facebook jogos érdekéről a " Hogy méréseket, elemzéseket és más üzleti szolgáltatásokat nyújtsunk azon esetekben, ahol adatkezelőként adatokat dolgozunk fel." cím alatt tájékozódhat: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy/legal_bases

Az oldalemezések elkészítéséhez a Bauhausnak is jogos érdeke fűződik. Jogos érdekünk, hogy megértsük a (potenciális) vásárlóinkat, fejlesszük a vállalkozásunkat, értékeljük, hogy a Facebook termékein belül és kívül mennyire voltak hatékonyak az online tartalmaink és hirdetéseink.

Érintettek köre

Azon érintettek, akik a facebook.com közösségi oldalon meglátogatják a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK rajongói oldalát.

 

Személyes adatok

Azzal kapcsolatban, hogy a Facebook az oldalelemzések elkészítése érdekében milyen adatokat használ fel, erről további információ itt található: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data      

Adatok forrása

Közvetlenül az érintettől.

Az adatok kezelésének ideje:

Az adatkezelés a facebook.com weboldalon valósul meg, az adatkezelés jelen Tájékoztatóban nem szabályozott egyes kérdéseivel összefüggésben további tájékoztatást a facebook.com közösségi oldal mindenkor hatályos szabályzatában található:  http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

http://www.facebook.com/about/privacy/

https://www.facebook.com/policies/cookies/

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Newdoor Communications Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ady Endre utca 23.)

Rajongói oldal üzemeltetése.

7. Facebook rajongói oldal üzemeltetése

Adatkezelés megnevezése

Facebook rajongói oldal üzemeltetése

Cél

A BAUHAUS rajongói oldalt üzemeltet annak érdekében, hogy növelje online jelentét és marketing tevékenységét, megjelenítse a webáruház egyes tartalmi elemeit, termékeit, akcióit.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre

Valamennyi érintett, aki csatlakozott a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK közösségi oldalához.

Személyes adatok

-      A facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve*, illetve

-      a Felhasználó nyilvános profilképe* és

egyéb a Felhasználó által megadott személyes adat.

Adatok forrása

Közvetlenül az érintettől felvett.

Az adatok kezelésének ideje: 

A BAUHAUS addig kezeli a Felhasználó profilképét, valamint regisztrált felhasználónevét ameddig nem szünteti meg a rajongói oldalhoz történő csatlakozását vagy nem kéri személyes adatainak a törlését.

További információ az adatkezeléssel összefüggésben itt olvasható: https://hu-hu.facebook.com/about/privacy

 

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

A BAUHAUS által adattovábbítás nem történik.

Az adatfeldolgozó neve és címe és az adatfeldolgozási tevékenység

1)    Newdoor Communications Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ady Endre utca 23. ) – nyereményjáték lebonyolítója.

2)    Woobox (https://admin.woobox.com/) nyeremények kisorsolása

  8. Facebook nyereményjáték

Adatkezelés megnevezése

Facebook nyereményjáték

Cél

A facebook.com oldalon a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK rajongói oldalon nyereményjátékok lebonyolítása.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre

Valamennyi érintett, aki részt vesz a meghirdetett nyereményjátékban.

Személyes adatok

-      A facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve*, illetve

-      a Felhasználó nyilvános profilképe*.

Adatok forrása

Közvetlenül a nyereményjátékban résztvevő Felhasználótól.

Az adatok kezelésének ideje: 

A játékban résztvevő személyek személyes adatainak kezelése a nyereményjátékkal összefüggésben a nyereményjáték lebonyolításáig tart, ezt követően törlésre kerülnek.

A nyerteseknek a nyereményadtalapon szerezplő adataik az Számv.tv. 169.§ (2) bekezdése alapján 8 ávig megőrzésre kerül, tekintettel arra, hogy a nyereményadatlap számviteli bizonylatnak minősül.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Adattovábbítás nem történik.

Az adatfeldolgozó neve és címe és az adatfeldolgozási tevékenység

3)    Newdoor Communications Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ady Endre utca 23. ) – nyereményjáték lebonyolítója.

4)    Woobox (https://admin.woobox.com/) nyeremények kisorsolása

9. Álláshirdetésre történő jelentkezés

A Weboldalon az "Információ" menüpont alatt található az "Egyéb Információk" alatti "Álláslehetőség" almenüpontban meghirdetett álláshelyekre az érintetteknek lehetőségük van elektronikusan küldött levél útján jelentkezni.

Adatkezelés megnevezése

Álláshirdetésre jelentkező személyek személyes adatainak kezelése

Cél

A BAUHAUS által meghirdetett pozíció betöltésére alkalmas személy kiválasztása.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az állásra jelentkező előzetes, önkéntes hozzájárulása alapján a kiválasztási folyamat lezárásáig.

A kiválasztási folyamat lezárást követően a jelentkezők személyes adatainak a kezelésére a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján a BAUHAUS jogos érdekének érvényesítésén alapszik. A BAUHAUS jogos érdeke a jelentkező által egy esetleges per megindítása során, például egyenlő bánásmód megsértésére történő hivatkozással, érdemi védekezéshez szükséges bizonyítékok megtartása.

Érintettek köre

A meghirdetett pozícióra jelentkező személyek.

Adatok leírása

-      teljes név*;

-      a jelentkező által az önéletrajzban megadott személyes adatok (általában születési hely és idő, lakcím, iskolai végzettség, korábbi munkahelyek) *;

-      a jelentkező által megküldött motivációs levélben foglalt személyes adatok;

-      telefonszám*;

-      e-mail cím*.

Adatok forrása

Közvetlenül az állásra jelentkezőtől felvett személyes adatok.

Az adatok kezelésének ideje:

A meghirdetett pozícióra jelentkező személy személyes adatának megőrzésére a kiválasztási folyamat lezárást követő 1 évig kerül sor.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Adattovábbítás nem történik.

Az adatfeldolgozó neve és címe és az adatfeldolgozási tevékenység

A BAUHAUS adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Dunkakeszi, 2020.09.28.[1] A *-al jelölt adatok megadása kötelező.

Jogi személyek esetében csak a természetes személy kapcsolattartóhoz, valamint a képviselőhöz kötődő adatok minősülnek személyes adatnak.

Card logos