Sütik adatvédelmi beállítása Sütik adatvédelmi beállítása
A BAUHAUS a weboldalán sütiket (cookie) használ, analitikai célokból, illetve a felhasználói élmény fokozására, melyet jelölőnégyzetek segítségével testre tud szabni. Elfogadással hozzájárul a sütik használatához.

Adatkezelési tájékoztató

A BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.
Készült: 2018. május 25.

1. Adatkezelő megnevezése

Az adatok kezelője a www.bauhaus.hu weboldalt ("Weboldal") üzemeltető BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. ("BAUHAUS" vagy "Adatkezelő").
Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.
Cégjegyzékszáma: Pest Megyei Bíróság, Cg. 13-06-061956
Adószáma: 22516716-2-44
E-mail címe:  ugyfelszolgalat@bauhaus.hu


2. Adatfeldolgozó

A Weboldal üzemeltetéséhez, illetve a Weboldalon végzett egyes adatkezelési célokhoz a BAUHAUS adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozókat a BAUHAUS jelen adatkezelési tájékoztatóban ("Tájékoztató") a 6. pontban ismerteti. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldal felhasználóit ("Felhasználó").

3. Bevezetés

3.1.          Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. A BAUHAUS az általános adatvédelmi rendeletről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény felhatalmazása alapján, a Weboldal Felhasználóinak a személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

3.2.          A BAUHAUS elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BAUHAUS megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja. A BAUHAUS az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, szabályok folyamatosan elérhetők a Weboldalon. A BAUHAUS mindenkor fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy jelen Tájékoztatót aktualizálja. A változásokról a Weboldalon való közzététellel értesíti a Felhasználókat.
3.3.          A BAUHAUS az alábbiakban ismerteti a személyes adatok adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb adatkezelési elveit, bemutatja azokat a szempontokat, követelményeket, amelyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg és előírt, valamint adatkezelési elvei összhangban vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatos hatályos hazai és európai jogszabályokkal, részletesen:
a)     Az általános adatvédelmi rendeletről szóló 2016/678 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet ("GDPR");
b)     2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ("Infotv.");
c)     1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről ("Katv.");
d)     2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
e)     1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről ("Fgytv.");
f)      2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ("Eker. tv.");
g)     2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről ("Eht.");
h)     2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
i)      2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól ("Grt.").

4. Fogalmak:

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
felhasználó: az az érintett természetes személy, aki a Weboldalon végzett tevékenysége során bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosíthatóvá válik a BAUHAUS által;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallás vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
cookie (süti): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;
direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek) részére;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,  amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
hozzájárulás: az érintett akaratának előzetes, önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
IP-cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP / IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé, minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP-címmel, amelyen keresztül beazonosítható;
természetes személy azonosító adatai: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését;
üzletszerzési lista:a reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista;
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: NAIH, akinek ajogállását és feladatait az Infotv. 38. §-a határozza meg (a továbbiakban: a Hatóság).


5. Az adatkezelés szabályai

5.1.          Jelen Tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba és annak visszavonásig marad hatályban.
5.2.          Az Infotv. 4. § (1) kimondja, hogy személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A BAUHAUS által kezelt személyes adatok magáncélra, illetve jelen Tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, ez alapján a BAUHAUS csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt személyes adatokat és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
5.3.          Az adatkezelésnek – annak minden szakaszában – meg kell felelnie a célnak, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. 
A BAUHAUS az adat felvétele előtt minden esetben közli a Felhasználóval az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját, az érintett adatok körét, és az adattárolás időtartamát (az adatkezelés időtartamát).
5.4.          A BAUHAUS szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a BAUHAUS megbízásából az adatkezelésben részt vevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A BAUHAUS biztosítja, hogy a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek titoktartási nyilatkozatot tegyenek.
5.5.          A BAUHAUS megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők. Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, valamint a harmadik országban az átadott adatok kezelése, és feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
5.6.          A BAUHAUS mindenkori ügyvezetője a BAUHAUS webáruház sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem belső szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.
A BAUHAUS munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
A BAUHAUS belső adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el egy vagy több általa kinevezett vagy megbízott, adatvédelemért felelős személy (pl. adatvédelmi kapcsolattartó) útján.
5.7.          A BAUHAUS a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
5.8.          Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a megrendelő nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


6. A BAUHAUS Weboldalának használata során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelés helye: www.bauhaus.hu
6.1.          Weboldalon cookiek használata
A BAUHAUS a Weboldalán a személyre szabott felhasználói élmény biztosításához cookie-kat használ. A cookie-k a webszerver által a Felhasználó végberendezésén (pl.: számítógép, tablet, okostelefon) elhelyezett kis fájlok, melyek információkat tárolnak a Felhasználóról, valamint a Felhasználó és a webszerver kapcsolatáról. A BAUHAUS cookie szabályzatáról további információk itt találhatók: www.bauhaus.hu
6.2.          Weboldalon történő online regisztráció
A BAUHAUS webshop termékeit csaka Weboldalon keresztül lehet megrendelni.
Megrendeléskor az érintett Felhasználó megadja személyes adatait, és az adatok megadásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy azokat a BAUHAUS vásárlókezeléshez is felhasználja. A vásárlókezelést a BAUHAUS az értékesített termékkel kapcsolatos garanciális jogok érvényesítésével, a számviteli elszámolással, a vásárolt termékek felhasználásával, a szolgáltatással kapcsolatos reklamáció kezelésével kapcsolatban is kezeli.

Adatkezelés megnevezése

Weboldalon történő regisztráció

Cél

A BAUHAUS Weboldalán keresztül történő vásárlás lebonyolítása, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás.

Jogalap

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes hozzájárulásán alapszik.

Érintettek köre

Weboldalon regisztráló Felhasználók.

Személyes adatok

-        teljes név (vezetéknév és keresztnév)*

-        e-mail cím*

Adatok forrása

Közvetlenül a Felhasználótól felvett személyes adatok.

Az adatok kezelésének időtartama

A Felhasználó általi létrehozott felhasználói fiók megszüntetéséig.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor utca 16. felé.

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Plus.line AG
Mainzer Landstraße 199
60326 Frankfurt am Main

Németország

E-mail:info@plusline.net

A tényleges adatkezelés helye

www.bauhaus.hu

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel.


Adattovábbítás: bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.


6.3.          Weboldalon történő online vásárlás
A BAUHAUS termékeit a Weboldalon keresztül regisztrált vásárlóként vagy vendég vásárlóként is meg lehet vásárolni.

Adatkezelés megnevezése

Weboldalon történő online vásárlás lebonyolítása.

Cél

A BAUHAUS Weboldalán keresztül történő vásárlás lebonyolítása, számla kiállítása.

Jogalap

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján az adásvételi szerződés megkötéséhez, valamint annak teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

Érintettek köre

Azon Felhasználók, akik a Weboldalon keresztül online vásárlást bonyolítanak le, vendék vásárlóként.

Személyes adatok

-        teljes név (vezetéknév és keresztnév)*

-        adószám*

-        telefon*

-        e-mail cím*

-        cím*(ország, város, irányító szám, közterület neve és típusa, házszám)

-        cégnév

-        adószám

-        fax

-        kerület

-        épület

-        lépcsőház

-        szint

-        ajtó

-        szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől)

Adatok forrása

Közvetlenül a Felhasználótól felvett személyes adatok.

Az adatok kezelésének időtartama

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor utca 16. felé.

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

A tényleges adatkezelés helye

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Plus.line AG
Mainzer Landstraße 199
60326 Frankfurt am Main

Németország

E-mail:info@plusline.net

www.bauhaus.hu

Tárhelyszolgáltató.

Informatikai rendszerrel.

Az adatfeldolgozó neve és címe

A tényleges adatkezelés helye

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Gebrüder Weiss Kft., 

2330 Dunaharaszti Raktár u.2., Pf.33.  Tel: +36.24.506.700  Fax: +36.24.506.705

E-mail: gw.hungary@gw-world.com

 

Weboldalon megrendelt termékek házhozszállítása.

Informatikai rendszerrel és manuálisan.


6.4.          Hírlevél küldése

A BAUHAUS tevékenységével kapcsolatosan direkt marketing üzenetnek minősülő hírlevelet küld az arra feliratkozók részére.  A hírlevélre a BAUHAUS Weboldalán lehet feliratkozni. A hírlevélről leiratkozás – az érintett részéről erre történő kifejezett utalás hiányában – nem minősül a Katv. 21. §-ban meghatározott tilalmi listára történő felkerülésnek. 

Adatkezelés megnevezése

Hírlevél

Cél

Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése a hírlevélre feliratkozó Felhasználó részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes hozzájárulása.

Érintettek köre

Weboldalon a hírlevélre feliratkozó Felhasználók.

Személyes adatok

-        e-mail cím*

-        teljes név (vezeték- és keresztnév)*

Adatok forrása

Közvetlenül a Felhasználótól felvett személyes adatok.

Az adatok kezelésének időtartama

A Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Plus.line AG
Mainzer Landstraße 199
60326 Frankfurt am Main

Németország

E-mail:info@plusline.net

A tényleges adatkezelés helye

www.bauhaus.hu

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel.


A Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről, indokolás nélkül, a hírlevél alján elhelyezett leiratkozásra kattintva vagy az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

a)     Weboldalon a Saját fiókba belépve;
b)     E-mail útján az info@bauhaus.hu címen, továbbá
c)     postai úton a 2120 Dunakeszi, Pallagi út u. 9. címen.
A BAUHAUS a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli az adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban nem küld hírlevelet.
6.5.          Kapcsolatfelvétel
Amennyiben megrendelése során vagy a kiszállítással kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a Weboldalon elhelyezett elérhetőségeken és a Weboldal „Elérhetőség” menüpontjában található elérhetőségeken és űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.
A BAUHAUS-szal telefonon is kapcsolatba tud lépni: a BAUHAUS telefonos ügyfélszolgálatára érkező vagy az onnan indított beszélgetések minden esetben rögzítésre kerülnek. Erről a beszélgetés megkezdése előtt az érintettet tájékoztatást kap.
6.5.1.     Telefonos ügyfélszolgálat

Adatkezelés megnevezése

Telefonos ügyfélszolgálat

Cél

Felhasználók részére tájékoztatás biztosítása.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes hozzájárulása.

Érintettek köre

Bármely Felhasználó, aki a BAUHAUS Weboldalán terméket vásárol.

Személyes adatok

-        vevő-azonosítószám*

-        teljes név (vezetéknév és keresztnév)*

-        a hívás dátuma és időpontja*

-        a Felhasználó által a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok

Adatok forrása

A Felhasználótól közvetlenül felvett.

Az adatok kezelésének időtartama

Az Fgytv. 17/A.§ (7) pontja alapján 5 év.

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Minerva-Soft Kft.

Infopark - Infopark sétány 1., "I" Épület  1117 Budapest, Magyarország

Telefon: +36 1 8 555 222, E-mail: info@minervatel.com.

A tényleges adatkezelés helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató, VOIP vonal-szolgáltató.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel.


6.5.2.      E-mailen keresztül történő kapcsolatfelvétel

Adatkezelés megnevezése

E-mail keresztül történő kapcsolatfelvétel

Cél

Felhasználók részére tájékoztatás biztosítása.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes hozzájárulása.

Érintettek köre

Bármely Felhasználó, aki a BAUHAUS Weboldalán terméket vásárol.

Személyes adatok

-        vevő-azonosítószám*

-        teljes név (vezetéknév és keresztnév)*

-        a Felhasználó e-mail címe*

-        Az e-mail megérkezésének dátuma és időpontja

-        a Felhasználó által megadott egyéb egyéb személyes adatok

Adatok forrása

A Felhasználótól közvetlenül felvett.

Az adatok kezelésének időtartama

Az Fgytv. 17/A.§ (7) pontja alapján 5 év.

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Minerva-Soft Kft.

Infopark - Infopark sétány 1., "I" Épület  1117 Budapest, Magyarország

Telefon: +36 1 8 555 222, E-mail: info@minervatel.com.

A tényleges adatkezelés helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel.


6.6.          Minőségi kifogások kezelése

Adatkezelés megnevezése

Minőségi kifogások kezelése

Cél

A BAUHAUS-tól megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes hozzájárulása.

Érintettek köre

Bármely Felhasználó, aki a BAUHAUS Weboldalán terméket vásárol.

Személyes adatok

-        teljes név (vezetéknév és keresztnév)*

-        cím*

-        Telefonszám*

-        e-mail cím*

-        Számlaszám*

-        kifogás leírása*

Adatok forrása

Közvetlenül a Felhasználótól felvett személyes adatok.

Az adatok kezelésének időtartama

A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat, valamint az arra adott válasz másolati példányai a Fogyasztóvédelmi tv. 17/A. § (7) bek-e alapján: 5 év.

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Plus.line AG
Mainzer Landstraße 199
60326 Frankfurt am Main

Németország

E-mail:info@plusline.net

Az adatfeldolgozó neve és címe

Minerva-Soft Kft.

Infopark - Infopark sétány 1., "I" Épület  1117 Budapest, Magyarország

Telefon: +36 1 8 555 222, E-mail: info@minervatel.com.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Zendesk

Zendesk, Inc. the Data Processor (as defined below), a U.S., Delaware corporation with offices at 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103
e-mail: support@zendesk.com

A tényleges adatkezelés helye

www.bauhaus.hu

A tényleges adatfeldolgozás helye

Minervasoft szerverei, Zendesk support, BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató, VOIPvonal-szolgáltató,

CRM-szoftver licencgazda.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel és manuálisan, papíron.


6.7.          Piackutatás-adatbázisok építése

Adatkezelés megnevezése

Piackutatás-adatbázisok építése

Cél

A BAUHAUS-nál a megrendelői adatbázis építése, karbantartása, abban lévő tagok nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, akciós ajánlatok és más küldemények kezelése, tájékoztatás aktuális akciókról, ajánlatokról és direkt marketing üzenetekről, személyre szabott ajánlatok kezelése.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a ) pontja alapján az érintett előzetes hozzájárulása.

Érintettek köre

A weboldalon vásárlók, regisztrálók.

Személyes adatok

-        Vevőszám*

-        Teljes név*

-        Cím*

-        Telefonszám*

-        e-mail cím*

-        szállítási cím*

-        számlázási cím*

-        hírlevél engedélyezése*

-         a megrendelt termékek*

-        fizetés módja, összegei*

Adatok forrása

Weboldalon leadott rendelések alapján. Közvetlenül a Felhasználótól.

Az adatok kezelésének időtartama

A direkt marketing, hírlevél-megkeresés esetén a hozzájárulás visszavonásig, a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év, a vásárlások adatai tekintetében 8 év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Plus.line AG
Mainzer Landstraße 199
60326 Frankfurt am Main

Németország

E-mail:info@plusline.net

A tényleges adatkezelés helye

www.bauhaus.hu

A tényleges adatfeldolgozás helye

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató.

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel és manuálisan, papíron.


Adatbázisok összekapcsolása:

A megrendelői profiladatok és a hozzá kapcsolódó vásárlások adatai.
6.8.          Womens’ night – ingyenes tanfolyam és bemutató HÖLGYEKNEK
A BAUHAUS Women's Night keretében különböző tanfolyamokat tart Hölgyeknek barkácsolás és lakásfelújítás egyes fázisainak megismertetésére.
 

Adatkezelés megnevezése

Women’s night

Cél

A Women's night esemény lebonyolítása és ezzel összefüggésben kapcsolattartás.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Women's night eseményre jelentkező előzetes hozzájárulása.

Érintettek köre

Women's night eseményre jelentkező érintettek.

Személyes adatok

-        teljes név (vezetéknév és keresztnév)*

-        email cím*

Adatok forrása

A Women' s night eseményre jelentkezőktől közvetlenül.

Az adatok kezelésének ideje:

A Women's night esemény lebonyolítását követően a jelentkezők adatai törlésre kerülnek.

Az adatkezelő neve és címe

A BAUHAUS Szakáruházak Bt.

székhelye és telephelyei: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9., 2310 Szigetszentmiklós, Városkert u. 1., 2234 Maglód, Esterházy János u. 7.

 

Az adatfeldolgozó neve és címe

Plus.line AG
Mainzer Landstraße 199
60326 Frankfurt am Main

Németország

E-mail:info@plusline.net

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS Központban és a telephelyein.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel és manuálisan, papíron.


6.9.          Facebook

Adatkezelés megnevezése

Facebook

Cél

A facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

Jogalap

Az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a facebook.com weboldalon.

Érintettek köre

Valamennyi érintett, aki regisztrált a facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK oldalát

Személyes adatok

-        A facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve

-        a Felhasználó nyilvános profilképe.

Adatok forrása

Közvetlenül az érintettől.

Az adatok kezelésének ideje:

Az adatkezelés a facebook.com weboldalon valósul meg, az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

A tényleges adatkezelés helye

 www.facebook.com

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

Tárhelyszolgáltató.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel


6.10.       Karrier-álláshirdetésre történő jelentkezés

A Weboldalon lehetőség van az "Információ" menüpont alatt található az "Egyéb Információk" alatti "Álláslehetőség" almenüpontban meghirdetett álláshelyekre az érintetteknek lehetősége van elektronikusan küldött levél útján jelentkezni.

Adatkezelés megnevezése

Álláshirdetésre történő jelentkezés

 

Cél

Betöltendő állásra való jelentkezés, és a  kiválasztási folyamatban történő részvétel.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az adott álláshirdetésre jelentkező előzetes hozzájárulása.

Érintettek köre

Állásra jelentkező érintettek

Személyes adatok

-        Név*

-        Lakcím*

-        Elérhetőségek*

-        Címek*

-        otthoni, -mobil,- munkahelyi telefonszám*

-        e-mail cím*

-        fax szám*

-        weboldal elérhetősége pl.: facebook-on, egyéb közösségi portálon nyilvánossá tett adatai*

-        önéletrajz*

-        motivációs levél, kísérő levél*

-        egyéb megadott személyes adatok

Adatok forrása

Közvetlenül az álláshirdetésre jelentkező érintettől felvett személyes adat.

Az adatok kezelésének ideje:

Az álláshirdetésre történő kiválasztási folyamat lezárásától számított 3 hónap.

Az adatkezelő neve és címe

A Bauhaus Szakáruházak Bt.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Plus.line AG
Mainzer Landstraße 199
60326 Frankfurt am Main

Németország

E-mail:info@plusline.net

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

www.bauhaus.hu

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel


6.11.       Egyéb adatkezelések

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Egyúttal tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.
A BAUHAUS a fentiekben nem részletesen felsorolt hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét, valamint a jogszabályi hivatkozást megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága

7.1.          A BAUHAUS köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
A BAUHAUS az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. és a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
7.2.          A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a BAUHAUS megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok –kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, valamint az érintetthez rendelhetők.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
a)     a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b)     az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c)     annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d)     annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e)     a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
7.3.          Az adatkezelőnek és az Adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.
7.4.          A BAUHAUS és partnereinek infokommunikációs rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott hackelés, csalás, kémkedés, behatolás, szabotázs, vandalizmus, tűzeset és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról megfelelő szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
7.5.          Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, valamint bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.
A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.


8. A Felhasználók jogai

8.1.          A BAUHAUS a GDPR 15. cikke alapján a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad (az érintett hozzáférési joga) arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e vagy sem. Amennyiben a BAUHAUS a Felhasználó személyes adatait kezeli, úgy a Felhasználó jogosult a személyes adataihoz, valamint az alábbi információkhoz hozzáférni:
a)     adatkezelés céljai;
b)     a személyes adatok kategóriái;
c)     azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a BAUHAUS közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d)     adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e)     a Felhasználó azon joga, hogy kérelmezheti a BAUHAUSTÓL a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f)      a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g)     ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h)     automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
8.2.          A Felhasználó a helyesbítéshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére a BAUHAUS indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat vagy kérje a hiányok kiegészítését.
8.3.          A Felhasználó jogosult kérni a személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a)     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b)     a Felhasználó visszavonja a személyes adatkezeléshez megadott hozzájárulását (amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapszik) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c)     a Felhasználó a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen;
d)     a személyes adatokat a BAUHAUS jogellenesen kezelte;
e)     a személyes adatokat a BAUHAUSRA alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
8.4.          A Felhasználó kérheti a BAUHAUSTÓL, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését az alábbi esetekben, ha:
a)     a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a BAUHAUS ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)     az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)     a BAUHAUSNAK már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d)     a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
8.5.           A Felhasználó az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti a BAUHAUSTÓL, hogy a Felhasználó által a BAUHAUS rendelkezésére bocsátott és az általa kezelt és rá vonatkozó személyes adatokat bocsássa:
a)     a Felhasználó, illetve
b)     egy másik adatkezelő
Rendelkezésére, amennyiben a személyes adatok kezelése a Felhasználó előzetes hozzájárulásán alapult és automatizált módon történt. A BAUHAUS a személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban köteles átadni.
8.6.          Az adathordozhatósághoz való jog nem jelenti azt, hogy a BAUHAUS a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat automatikusan töröli, valamint nem érinti a továbbított személyes adatra vonatkozó megőrzési időt sem.
8.7.          A Felhasználó jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellene, amennyiben az adatkezelés jogalapja:
a)     GDPR 6. cikk (1) e) pontján alapszik, mely szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy
8.8.          a GDPR 6. cikk (1) f) pontján alapszik, mely szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
8.9.          Amennyiben a Felhasználó tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, úgy a BAUHAUS a Felhasználó személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
8.10.       Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak a kezelése a Felhasználó előzetes hozzájárulásán alapszik, úgy a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
8.11.       A BAUHAUS indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a kérelmével kapcsolatban.
8.12.       Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a BAUHAUS a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót.
8.13.       Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
8.14.       Ha a BAUHAUS nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Felhasználó a kérelmét az alábbi elérhetőségeken valamelyikén nyújthatja be a BAUHAUS részére:
a)     a bauhaus.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
b)     e-mail útján az info@bauhaus.hu címen, továbbá
c)     postai úton a 2120 Dunakeszi, Pallagi út u. 9. címen.


9. Jogorvoslat

9.1.          Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
9.2.          Bírósági jogérvényesítés
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.
Dunakeszi, 2018. május 25.
 

Card logos