JÁTÉKSZABÁLYZAT

A BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Bt. „15 éves a BAUHAUS” elnevezésű nyereményjátékának
hivatalos Részvételi-és Játékszabályzata


Bevezető

A BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Bt. nyereményjátékot hirdet 15 éves születésnapi évfordulójának alkalmából, azon 18 évesnél idősebb vásárlói között, akik 2022. május 2. és 2022. szeptember 30. közötti vásárlásukról szóló igazolást a www.bauhaus.hu/15eve weboldalra feltöltik, elfogadták jelen részvételi- és játékszabályzatot, és egyúttal tudomásul vették a személyes adataik kezeléséről szóló tájékoztatást (lásd a VII. fejezetet).

 

I. A promóció leírása

1. A „15 éves a BAUHAUS” elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban: ,,Játék”) egy sorsolásos nyereményeket tartalmazó promóciós játék, amely keretében minden Játékos, aki jelen részvételi- és játékszabályzat szerint érvényes nevezést ad le a bauhaus.hu/15eve weboldalon, automatikusan részt vesz a nyeremények sorsolásán. A sorsolás elektronikus sorsoló programmal történik az érvényes nevezést leadók között a véletlenszerűség elvén alapuló eljárással.

2. A Játék időtartama a nevezés idő (2022. május 2. és 2022. október 17.) kezdetétől a sorsolás (2022. október 18. 14:00 óra) befejezéséig tart. Nevezést leadni kizárólag nevezési időtartamon belül lehetséges, a később beküldött nevezések nyereményre nem jogosítanak.

3. A Játék szervezője a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Betéti Társaság (székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 9.; cégjegyzékszám:13-06-061956; adószám: 22516716-2-44; a továbbiakban ,,BAUHAUS”, vagy ,,Szervező”). A Játék lebonyolítója a Newdoor Communications Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ady Endre utca 23.; cégjegyzékszám: 01-09-972165; adószám 23576445-2-41, a továbbiakban ,,Lebonyolító” vagy ,,Ügynökség”)

 

II. A Játékban résztvevő személyek és Nevezések

1. A Játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a II./7.. pont hatálya alá nem eső természetes személyek vehetnek részt, akik a BAUHAUS szakáruházak (2120 Dunakeszi, Pallag utca 9.; 2310 Szigetszentmiklós, Városkert utca 1.; 2234 Maglód, Esterházy János utca 7.) egyikében vagy a BAUHAUS webshopban (bauhaus.hu) 2022. május 2. és 2022. szeptember 30. között vásároltak. Magyarországon bejegyzett jogi személyek vásárlása után vásárlásonként egy természetes személy vehet részt a játékban, aki az adott vásárlás tekintetében elsőként küldte be érvényes regisztrációját a jelen szabályzat feltételei szerint. Ebben az esetben a Szervező azt a természetes személyt tekinti Nyertesnek, aki először regisztrált a jogi személy vásárlása után. A továbbiakban együtt: ,,Játékosok”.

2. Az érvényes nevezéshez (,,Nevezés”) a Játékosnak a www.bauhaus.hu/15eve weboldalon a ,,Regisztráció” linkre kell kattintania, és a megjelenő regisztrációs felületen regisztrálnia. Ehhez ki kell választania, hogy szakáruházi vásárlásával vagy webshopos vásárlásával kíván nevezni, és meg kell adnia teljes nevét, lakcíméből az irányítószámot, e-mail címét és telefonszámát.

a. Szakáruházi vásárlás esetén meg kell adnia a vásárlás időpontját, valamint a vásárlást igazoló nyugta/ egyszerűsített számla/ számla (,,Nyugta”) alján található 24 számból álló vonalkódot. A vonalkódot kétszer szükséges egymás után beírni az elírások elkerülése érdekében, mivel hibásan megadott vonalkód esetén a Játékos nem lesz jogosult nyereményre. A Játékosok ezért kötelesek ellenőrizni, hogy pontosan adták-e meg a teljes vonalkódot, és gondoskodni arról, hogy annak pontosságát a Nyugta bemutatásával a nyeremény átadásakor igazolni tudják.

b. Webshopos vásárlás esetén a rendelés számát szükséges megadni.

3. Az adatok módosítására a regisztráció elküldését követően nincs lehetőség.

4. Az adatok feltöltésével legkésőbb október 17. 23:59-ig van lehetőség érvényes nevezés leadására (,,Nevezés”).

5. Az adatok megadása és a regisztráció megerősítését követően a Játékos a regisztrációs oldalon megerősítést kap a regisztrációs / nevezési számáról. A regisztrációs / nevezési szám alapján történik a sorsolás, illetve a honlapon és a közösségi oldalakon is ezek közül lesznek a nyertes számok feltüntetve, ezért a nevezési szám megjegyzése a Játékos érdeke, mely a felületről pdf-ben is lementhető vagy például képernyő mentéssel rögzíthető.

6. A Játékban kizárólag az érvényes és hiánytalanul kitöltött Nevezések vesznek részt. Egy személy több érvényes Nevezést is leadhat, de csak egy nyereményre lehet jogosult.

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

III. A Játékban megnyerhető nyeremények

1. A Játékban sorsolásos nyeremények találhatóak meg: a nevezési idő alatt beérkező érvényes Nevezést leadó Játékosok között kisorsolásra kerül 15 db 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) értékékű, a BAUHAUS szakáruházak bármelyikében felhasználható vásárlási utalvány és a III./2. pontban felsorolt értékes tárgyi nyeremények.

2. A Játékban tárgyi nyereményként az alábbi termékek kerülnek kisorsolásra az alábbi sorrendben:

3. A Játék keretében kisorsolt vásárlási utalványok 1.000.000 Ft (azaz egymillió forint) összeg erejéig kizárólag a BAUHAUS Szakáruházakban (2120 Dunakeszi, Pallag utca 9.; 2310 Szigetszentmiklós, Városkert utca 1.; 2234 Maglód, Esterházy János utca 7.) vásárolhatóak le 1 éven belül bármely termékkategóriában, azonban webáruházi vásárlás esetén nem használhatóak fel. A vásárlási utalvány készpénzre nem váltható. Egyebekben a nyeremény vásárlási utalványra a BAUHAUS Szakáruházi Általános Szerződési Feltételek 4.3. pontja (BAUHAUS ajándékkártya) vonatkozik.

 

IV. A sorsolás menete

1. A nyeremények kisorsolása 2022. október 18. 14:00 órakor a Szervező székhelyén (cím: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 9.) egy harmadik fél (Random.org) által üzemeltetett véletlen számgenerátorral történik, a Játékra 2022. október 17. 23:59-ig érvényesen nevezők között. A sorsolások háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében történnek, amely a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, és amelyet a tagok aláírásukkal hitelesítenek. A Random.org által működtetett véletlen számgenerátor tekintetében a harmadik fél feltételei irányadóak.

2. A sorsolásban minden érvényes Nevezést leadó Játékos automatikusan részt vesz.

3. A Nevezésekhez a Lebonyolító a regisztrációk sorrendjében hozzárendel egy regisztrációs / nevezési számot. A sorsoláskor kapott számmal megegyező nevezési számú Nevezéssel rendelkező Játékos nyer. A Nyeremény másra nem ruházható át. Egy Játékos csak egy Nyereményre jogosult.

4. Sorsoláskor először a 15 db. 1.000.000 Ft-os vásárlási utalványok kerülnek kisorsolásra, ezt követően pedig a tárgyi nyeremények a III./2. pontban megadott sorrendben. A nyertesek kisorsolása után a Szervező ellenőrzi, hogy a feltöltött vonalkód, és rendelésszám (azonosítószám) a IV./5. pont szerinti Érvényes vásárlást takar-e és az adott Játékos már korábban Nyereményre jogosult lett-e. Amennyiben nem, vagy az adott Játékos már az időben korábban elvégzett sorsolások alapján Nyereményre jogosult lett, úgy a Szervező új nyertest húz, mindaddig amíg Érvényes vásárlásra vonatkozó és a jelen Játékszabályzat feltételeinek megfelelő Nevezés nem kerül kihúzásra. Minden nyereményre 1 (egy) fő tartaléknyertes is kisorsolásra kerül ugyanebben a sorrendben.

5. „Érvényes vásárlás” kizárólag olyan vásárlás lehet, amely tekintetében az adásvétel érvényesen létrejött és teljesítésre került, a vételár teljes összegben megfizetésre került és a Játékos nem állt el a vásárlástól (azt nem mondta fel) a számlán szereplő valamennyi termék esetében, rendelését nem törölte, küldte vissza, vagy hasonló módon nem szakította meg vásárlását. Nem érvényes vásárlás alapján leadott regisztráció érvénytelen Nevezésnek minősül. Kizárólag Érvényes vásárlás jogosít nyereményre.

6. A tartaléknyertesek abban az esetben léphetnek a Nyertes helyébe, amennyiben

a. a jelen részvételi- és játékszabályzat rendelkezései alapján a nyertes Játékos Nevezése érvénytelennek minősül vagy azt a Szervező utóbb érvénytelennek nyilvánítja, és emiatt a nyereményre való jogosultságát elveszti;

b. a nyertes adatait nem megfelelően adta meg, és ezért a Szervező számára nem elérhető;

c. a nyertes a nyereményről értesítő e-mailt követő 15 naptári napon belül a nyeremény átadása érdekében a Szervezővel nem veszi fel a kapcsolatot, vagy nem adja meg pontos lakcímét és adóazonosító jelét, vagy a nyeremény átvételét megtagadja.

A jelen pont c) alpontjában foglalt 15 napos határidő az értesítő e-mailek Lebonyolító / Szervező általi elküldésétől számítódnak. A Játékosok kijelentik, hogy az általuk megadott e-mail címet és e-mail levelezési rendszert biztonságosnak és alkalmasnak tekintik arra, hogy arra a Nyereményről értesítést kapjanak. Lebonyolító / Szervező a Játékosok e-mail címeinek működéséből és ezzel összefüggésben az értesítő e-mailek Játékosok általi átvételéből/elolvasásából eredő minden igény és követelés tekintetében kizárja a felelősségét.

7. Jelen szabályzat keretében a nyertesek alatt tartaléknyerteseket is érteni kell (a továbbiakban együtt: ,,Nyertesek”).

 

V. A nyeremény átadása

1. A nyerteseket legkésőbb 2022. október 24-ig értesíti a Szervező a nevezéskor megadott e-mail címükön, illetve a Szervező weboldalán és közösségi felületein is közzéteszi a nyertes nevezési / regisztrációs számokat. A közösségi felületen történő közzétételtől függetlenül a fenti IV. 6. c) pont szerinti értesítő e-mailek megküldésétől számított határidő irányadó a Játékosok kapcsolatfelvételi kötelezettsége tekintetében.

2. A nyeremény átadásához a nyertesnek a Szervező részére be kell mutatnia a Nevezéskor feltöltött vonalkódhoz tartozó Nyugtát, illetve webshopos rendelésnél a rendeléshez tartozó számlát. A Szervező a nyeremény átadásához ezt követően ellenőrzi, hogy a nyertes vásárlása Érvényes vásárlás volt, és hogy a Nyugtán/számlán vonalkóddal a nevezéskor megadott számsor azonos. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben feltöltött számsor egészben vagy részben – akár elírási hiba következtében – eltérő a Nyugtán/számlán szereplő vonalkódtól/rendelésszámtól, vagy a Játékos nem tudja megfelelően igazolni Érvényes vásárlását, vagy azzal kapcsolatban Szervező részéről jogos kétség merül fel, úgy a nyertes Játékos Nevezését érvénytelenné nyilvánítsa, aminek következtében a Játékos elveszti nyereményre való jogosultságát.

3. A nyertes Játékosnak a nyereményről értesítő e-mailt követő 15 naptári napon belül a Szervezővel fel kell vennie a kapcsolatot a nyeremény átadása érdekében, és meg kell adnia pontos címét és adóazonosító jelét, ennek hiányában nem teljesíti a nyereményátadás feltételeit és elveszti nyereményre való jogosultságát.

4. A nyeremények átadásának a Nyertes értesítését követő 45 naptári napon belül kell megtörténnie a nyertes Játékos részére, a Szervező által kijelölt időpontban és helyszínen. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át a Szervező által megadott határidőben és helyszínen, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

5. A nyereményekkel kapcsolatos valamennyi adó- és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező megfizeti. A nyertesnek a nyeremény után adóbevallási kötelezettsége nem keletkezik.

6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (nyereményre nem jogosult) személy által beküldött nyereményigényt.

7. A Szervező nem felelős a Játékosok és a nyertes Játékosok által téves adatok megadásából, az adatok esetleges változásaiból, valamint a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákból fakadó bárminemű kifogásokért vagy hibákért.

8. A Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

9. A Játékosok Játékkal kapcsolatos kártérítési és egyéb más igényei a Szervezővel szemben a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárásra kerülnek. A Játékosok kifejezetten is elfogadják, hogy az esetleges kizárásuk, valamint a Játék BAUHAUS általi módosítása, felfüggesztése vagy idő előtti befejezése esetén semmiféle kártérítési igényt nem támaszthatnak a Szervezővel szemben, amennyiben ez a jelen szabályzattal összhangban történik. Ezt meghaladóan a BAUHAUS a rendszer meghibásodásáért és az ebből eredő bármely esetleges következményért felelősséget nem vállal. A BAUHAUS továbbá kizár minden felelősséget olyan előre nem látható események (vis major) vagy a BAUHAUS által nem befolyásolható külső körülmények vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következett be, és emiatt fenntartja magának a jogot a Játék módosítására, felfüggesztésére, idő előtti befejezésére.

 

VI. Kapcsolat

1. A Játékosok kérdéseiket feltehetik telefonos ügyfélszolgálatunkon, a +36 80 18 18 18-as telefonszámon vagy az 15eve@bauhaus.hu e-mail címen.

2. A nyertes Játékosok a 15eve@bauhaus.hu e-mail címen vehetik fel a Szervezővel a kapcsolatot.

 

VII. Adatkezelés

1. A Játékra való jelentkezéssel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat rendelkezéseit, valamint tudomásul veszi a Szervezőnek (BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Bt.; adószáma: 22516716-2-44; székhelye: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 9.) mint adatkezelőnek, a www.bauhaus.hu/15eve honlapon a Játékos által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó és a jelen fejezetben foglalt tájékoztatását.

2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

3. Az adatkezeléshez a Szervező adatfeldolgozót vesz igénybe:

ININET Internet Kft. (székhely: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10.; adószám: 23537646-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-970252): tárhelyszolgálatás

Varázspark Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Bajor Gizi utca 19/b; adószám: 14705155-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-127616): informatikai támogatás, karbantartás és fejlesztés

Newdoor Communications Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ady Endre utca 23., adószám: 23576445-2-41; cégjegyzékszám: 01 09 972165): regisztrációk feldolgozása, a játék lebonyolítása.

4. A Szervező / Lebonyolító a IV. 1. pont szerinti számgenerátor működtetője részére személyes adatokat nem továbbít.

5. Az adatok címzettje: Nyertesek esetében az adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal), valamint a Nyertesek esetén a táblázat szerint a BAUHAUS weboldalának és közösségi oldalainak látogatói a nyereményjáték kommunikációja érdekében.

6. Az érintett jogai: Az adatkezelés során a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, ellenőrizheti személyes adatai tartalmát, illetve kérheti azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását vagy tiltakozhat ezen adatainak kezelése ellen. Az érintett ilyen irányú kérelmeit az adatkezelő minden esetben a jogszabályoknak megfelelően megvizsgálja és elbírálja, azonban technikai okokból a regisztráció elküldését követően adatmódosításra nincs lehetősége. Az adatkezeléshez való hozzájárulás továbbá bármikor visszavonható, azonban az a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott jogszerű adatkezelést nem érinti, illetve a Játék időtartama alatti adatkezeléshez való hozzájárulásának a visszavonása vagy az adatkezelés elleni tiltakozása esetén a Játékos Nevezése nem minősöl érvényesnek, és így a Játékos nem jogosult a sorsoláson való részvételre, valamint a nyeremény átvételére sem. A Játékos a személyes adatai helyesbítésének jogát arra tekintettel gyakorolhatja, hogy (a II/3. pont alapján) a Játék adatbázisában már rögzített személyes adatok technikai és adatbiztonsági okból a regisztráció elküldését követően nem módosíthatók.

Személyes adatok kezeléséről való tájékoztatásra vonatkozó, illetve adatmódosítási, törlési és adatkezeléssel összefüggő egyéb igények előterjesztése a Játék időtartama alatt az 15eve@bauhaus.hu e-mail címen történhet.

7. Jogorvoslat: Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391 1400 / +36 (30) 683-5969 / +36 (30) 549-6838

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Bírósági jogérvényesítés: Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

9. A jelen fejezetben nem szabályozott adatkezelési tárgyú kérdésekben a BAUHAUS Szakáruházi Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

10. Adatkezelésről készült összefoglaló táblázat:

i. A Játék lebonyolítása érdekében végzett adatkezelés:

a. A Szervező a Játék lebonyolítása célja érdekében a jelen pontban írt személyes adatokat az itt írt feltételek szerint kezeli. A „Játék lebonyolítása” adatkezelési cél magában foglalja a következő részcélokat: a Nevezés regisztrálása, a Nevezés érvényességének ellenőrzése, a Nyertesek kisorsolása és értesítése, a nyeremény átadása, a nyereménnyel kapcsolatos adó-, járulékfizetési és számviteli kötelezettségek teljesítése, a Játék szabályai megtartásának ellenőrzése és a Játékossal való kapcsolattartás.

b. Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja nyomán a „szerződés teljesítése”. A Játékban való részvétel és a Játék lebonyolításához szükséges, hogy a Játékos megadja az alábbi személyes adatait a Szervező részére. Ezen személyes adatok megadása nélkül a Szervező nem tud megbizonyosodni arról, hogy a Játékos jogosult-e részt venni a Játékban, illetve adott esetben jogosult-e a Nyereményre. Továbbá a Szervező csak ezen személyes adatok kezelésével tudja felvennie a kapcsolatot a Nyertesekkel és teljesíteni a Játék szabályai szerinti kötelezettségeit. Ennek megfelelően, ha a Játékos nem adja meg ezeket a személyes adatokat a Szervező részére, akkor nem tud részt venni a Játékban.

Az adatkezelés jogalapja az adó-, járulékfizetési és számviteli kötelezettségek teljesítése kapcsán a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (6) bekezdés d) pontja alapján a „jogi kötelezettség teljesítése”.

c. Annak érdekében, hogy a Játékosok minél nagyobb eséllyel értesüljenek a nyertesekről, a Szervező a jelen részvételi- és játékszabályzat rendelkezései szerint a weboldalán és közösségi felületein is közzéteszi a nyertes nevezési / regisztrációs számokat. A nevezési / regisztrációs számok úgynevezett álnevesített személyes adatok: ez azt jelenti, hogy önmagában egy nevezési / regisztrációs szám alapján egy Játékos sem válik beazonosíthatóvá. A beazonosításhoz a Szervező által kezelt egyéb személyes adatokkal történő összekapcsolás is szükséges, amelyeket a Szervező nem tesz közzé. A nevezési / regisztrációs számok „álnevesített” formában történő közzétételével a Szervező tehát a Játékos személyes adatainak védelmét biztosítja.

d. A Szervező minden Játékos esetében kezeli a következő személyes adatokat: a Játékos vezetékneve és keresztneve; irányítószáma, telefonszáma, e-mail címe; a nagykorúságra vonatkozó adat; továbbá a Játékoshoz rendelt nevezési / regisztrációs szám.

A Szervező a „Webshopban vásároltam” opció kiválasztása esetén továbbá kezeli a következő személyes adatokat: rendelésszám (azonosítószám); rendelés időpontja. A rendelésszám (azonosítószám) kezelése a Nevezés érvényességének (a Szervező árugazdálkodási rendszerében történő) ellenőrzését is szolgálja.

A Szervező az „Áruházban vásároltam” opció kiválasztása esetén továbbá kezeli a következő személyes adatokat: Nyugta vonalkódja; vásárlás napja. A Nyugta vonalkódjának kezelése a Nevezés érvényességének (a Szervező árugazdálkodási rendszerében történő) ellenőrzését is szolgálja.

A Szervező Nyertesek esetében továbbá kezeli a következő személyes adatokat: pontos cím; adóazonosító jel. Az adóazonosító jel kezelése az adó-, járulékfizetési és számviteli kötelezettségek teljesítését szolgálja

e. Az adatkezelés időtartama: a Szervező a fent felsorolt személyes adatokat a nyeremények átadását követő 45 napig, illetve a nyereményüket átvevő Nyertesek esetében a számviteli kötelezettségekkel kapcsolatos személyes adatokat [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján] 8 évig kezeli.

ii. A nyeremény átadása során végzett adatkezelés:

a. A Szervező a Játék eredményhirdetésekor, a nyereményeknek a Nyertesek részére átadása során, a Játéknak és a Szervező személyének a Játékban részt nem vevők körében történő népszerűsítése céljából hang- és kép (videó)felvételt készít és kezel azon Nyertesekről, akik ehhez az adatkezeléshez a Játék eredményhirdetése előtt megadták a hozzájárulásukat.

b. A kezelt személyes adatok: a Nyertesről készített hang- és kép (videó)felvétel.

c.Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti „hozzájárulás”. A Nyerteseknek a nyereményátadásról Szervezővel történő kapcsolatfelvétel és egyeztetés során lehetőségük lesz külön hozzájárulásukat adni ahhoz, hogy a nyereményátadáskor hang- és képfelvételek készüljenek róluk, mely felvételeket a Szervező a Játék időtartamát követően is közzétehet ezen adatkezelési tájékoztatás szerint. A Nyertesek ezirányú hozzájárulása ugyanakkor nem kötelező, a Játékban való részvételüket és nyereményre való jogosultságukat nem érinti, és bármikor jogosultak a hozzájárulásuk visszavonására.

d.Az adatkezelés időtartama: a Szervező a jelen pont szerinti személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a Játék sorsolását követő kommunikációk közzétételéig, de legkésőbb 2022. december 31-ig kezeli.

iii. A Szervező aktuális ajánlataival, hirdetéseivel és eseményeivel kapcsolatos tájékoztatás e-mailben, közösségi médiafelületen és személyre szabott online hirdetések útján:

A Játékos Nevezése leadásával együtt marketing célú hozzájárulást is adhat elfogadva ezzel, hogy adatait – az ehhez történő kifejezett és egyértelmű hozzájárulása esetén, külön checkbox kijelölésével – a BAUHAUS marketing célból is kezelje az alábbi feltételek szerint.

a. Az adatkezelés célja, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzés érdekében hírlevél (e-mail) küldésével, valamint – a nagyobb nyilvánosság elérése érdekében – a Facebook és a Google Ads hirdetési szolgáltatásainak igénybevételével időnként tájékoztatást adjon a Játékos részére a Szervező termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos ajánlatokról és a Szervező eseményeiről.

b. A hírlevél-küldés során a BAUHAUS adatkezelési szabályzata szerinti hírlevélküldők működnek közre.

c. A közösségi médiafelületeken és a személyre szabott online hirdetések kapcsán a Szervező megbízásából a Facebook (Meta Platforms Ireland Limited; cím: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Írország) és a Google Ads (Google Ireland Limited; cím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) járnak el a Szervezővel közösen adatkezelőként. A Facebook adatkezelési tájékoztató ezen a linken, a Google Ads adatkezelési tájékoztató pedig ezen a linken érhető el.

Mindez azt jelenti, hogy a Játékosok a Facebook és a Google hirdetési felületein is kaphatnak marketing típusú kommunikációt. Ezen reklámozási gyakorlat részletes szabályait a BAUHAUS adatkezelési szabályzata tartalmazza.

d. A kezelt személyes adatok: e-mail cím; név; és az egyéb BAUHAUS Adatkezelési Szabályzatban megjelölt adatok.

e. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti „hozzájárulás”.

f. Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig.

iv. Sütik (cookie) kezelése a www.15evesnyeremenyjatek.hu honlapon:

a.Az adatkezelés jogalapja: A működési típusú (azaz a Játék lebonyolításához technikailag elengedhetetlenül szükséges) sütik használatának jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § (3) bekezdése. A statisztikai és személyre szabott típusú sütik használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti „hozzájárulás”.

b. A Szervező a fenti honlapon az alábbi sütiket használja:

Süti neve

Adatkezelési cél

Időtartam

Típus

ci_session

azt a célt szolgálja, hogy a felhasználó adatait a saját böngészőjében a saját gépén eltárolja, hogy visszalépés esetén ne kelljen az adatbekérő mezőket újra kitölteni

munkamenet kezdetétől a beküldés (regisztráció) végéig

működési (szükséges)

bh15

védelmi célt szolgál, feladata az illetéktelen scriptek futtatása az egyes adatbekérő mezőkben

munkamenettől számított két óra

működési (szükséges)

c. A Szervező részletesebb sütiszabályzata ezen a linken érhető el.

v. A Szervező jogi igényeinek érvényesítése:

a. Amennyiben a Játék lebonyolításával kapcsolatban a Szervező részéről vagy a Szervezővel szemben bármilyen jogi igény merülne fel, akkor a Szervező saját jogi igényeinek érvényesítése, illetve megóvása érdekében jogosult kezelni a Játékos személyes adatot.

b.A kezelt személyes adatok: a Játékosnak fenti adatkezelési célokkal kapcsolatban a Szervező részére megadott személyes adatai közül azok, amelyek az adott jogi igény (pl. kártérítési igény, szerzői jogok védelme) érvényesítése/megóvása kapcsán relevánsak a Szervező számára.

c. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti „jogos érdek”. A Szervező „jogos érdeke” alapján ez az adatkezelés az alábbi okok miatt szükséges és arányos. A Szervező ezen adatkezelési célból sem kezeli a Játékos különleges adatát, az adatkezelés nem érinti a Játékos magánélethez, levéltitokhoz vagy hasonló alapjogaihoz való jogát. Ez az csak eseti és feltételes jellegű, azaz az adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha a Játékos magatartása nyomán a Szervezőnek jogi igénye keletkezik (például: a Játékos megsértette a jelen részvételi- és játékszabályzat rendelkezéseit és ezzel kárt okozott a Szervezőnek). Ez az adatkezelés nem terjed ki harmadik országba történő adattovábbításra, illetve profilozásra sem, továbbá az időben csak addig tart, amíg a jogi igény érvényesíthető, illetve amíg a jogi igény érvényesítésére szolgáló eljárás jogerősen le nem zárul.

d. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a Szervező részéről vagy a Szervezővel szemben bármilyen jogi igény felmerülésekor kezdődik és az a jogi igény érvényesíthetőségéig tart (ez általában a Játékból fakadó igények általános 5 éves elévülési idejének elteltét jelenti).

 

 

VIII. A Játékkal kapcsolatos egyéb rendelkezések

1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok miatt a jelen részvételi- és játékszabályzatot, ideértve a promóciós játékot és a kisorsolható nyereményeket megváltoztassa vagy visszavonja. A nyeremények megváltoztatása esetén azonban azt egy ugyanakkora vagy nagyobb értékű nyereménnyel helyettesíti.

2. A részvételi- és játékszabályzatra a magyar jogszabályok irányadók; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

3. Jelen Játékszabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.bauhaus.hu/15eve

Budapest, 2022. május 2.