BAUHAUS Szakáruházi adatkezelési tájékoztató

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Készült/frissítve: 2018. május 24.

 

1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Pest Megyei Bíróság Cégjegyzékszáma:13-06-061956

Adószáma: 22516716-2-44

E-mail címe:  ugyfelszolgalat@bauhaus.hu

Honlapjának címe: www.bauhaus.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: +36-80/18-18-18

Telefax: +36-27/886-165

2. Bevezetés

2.1. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. A BAUHAUS az általános adatvédelmi rendeletről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény felhatalmazása alapján, a BAUHAUS a vásárlói személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

2.2. A BAUHAUS elkötelezett a vásárlók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a vásárlók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BAUHAUS megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja. A BAUHAUS az adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek, szabályok folyamatosan elérhetők a weboldalán. A BAUHAUS mindenkor fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy jelen Tájékoztatót aktualizálja. A változásokról a weboldalon való közzététellel értesíti a vásárlókat.

2.3. A BAUHAUS az alábbiakban ismerteti a személyes adatok adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb adatkezelési elveit, bemutatja azokat a szempontokat, követelményeket, amelyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg és előírt, valamint adatkezelési elvei összhangban vannak a személyes adatok védelmével kapcsolatos hatályos hazai és európai jogszabályokkal, részletesen:

Az általános adatvédelmi rendeletről szóló 2016/678 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet ("GDPR");

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ("Infotv.");
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről ("Katv.");
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről;
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről ("Fgytv.");
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ("Eker. tv.");
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről ("Eht.");
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól ("Grt.").

Fogalmak:

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

vásárló: az az érintett természetes személy, aki a Bauhausban vásárol és bármely meghatározott, személyes adata alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosíthatóvá válik a BAUHAUS által;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallás vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek) részére;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,  amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

hozzájárulás: az érintett akaratának előzetes, önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

IP-cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP / IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé, minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP-címmel, amelyen keresztül beazonosítható;

természetes személy azonosító adatai: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

tilalmi lista: azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését;

üzletszerzési lista:a reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista;

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: NAIH, akinek ajogállását és feladatait az Infotv. 38. §-a határozza meg (a továbbiakban: a Hatóság).

4. Az adatkezelés szabályai

4.1. Jelen Tájékoztató 2018. május 25. napján lép hatályba és annak visszavonásig marad hatályban.

4.2. Az Infotv. 4. § (1) kimondja, hogy személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A BAUHAUS által kezelt személyes adatok magáncélra, illetve jelen Tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, ez alapján a BAUHAUS csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt személyes adatokat és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

4.3. Az adatkezelésnek – annak minden szakaszában – meg kell felelnie a célnak, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A BAUHAUS az adat felvétele előtt minden esetben közli a vásárlóval az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját, az érintett adatok körét, és az adattárolás időtartamát (az adatkezelés időtartamát).

4.4. A BAUHAUS szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a BAUHAUS megbízásából az adatkezelésben részt vevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A BAUHAUS biztosítja, hogy a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek titoktartási nyilatkozatot tegyenek.

4.5. A BAUHAUS megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők. Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, valamint a harmadik országban az átadott adatok kezelése, és feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4.6. A BAUHAUS mindenkori ügyvezetője a BAUHAUS webáruház sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem belső szervezetét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A BAUHAUS munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A BAUHAUS belső adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el egy vagy több általa kinevezett vagy megbízott, adatvédelemért felelős személy (pl. adatvédelmi kapcsolattartó) útján.

4.7. A BAUHAUS a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

4.8. Bármely vásárló e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a megrendelő nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága

5.1. A BAUHAUS köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A BAUHAUS az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. és a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

5.2. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a BAUHAUS megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok –kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, valamint az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

5.3. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

5.4. A BAUHAUS és partnereinek infokommunikációs rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott hackelés, csalás, kémkedés, behatolás, szabotázs, vandalizmus, tűzeset és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról megfelelő szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

5.5. Tájékoztatjuk a Vásárlókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, valamint bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.

A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. A vásárlók jogai

6.1. A BAUHAUS a GDPR 15. cikke alapján a Vásárló kérelmére tájékoztatást ad (az érintett hozzáférési joga) arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e vagy sem. Amennyiben a BAUHAUS a Vásárló személyes adatait kezeli, úgy a Vásárló jogosult a személyes adataihoz, valamint az alábbi információkhoz hozzáférni:

 1. a) adatkezelés céljai;
 2. b) a személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a BAUHAUS közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) a Vásárló azon joga, hogy kérelmezheti a BAUHAUSTÓL a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem a Vásárlótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

6.2. A Vásárló a helyesbítéshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére a BAUHAUS indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat vagy kérje a hiányok kiegészítését.

6.3. A Vásárló jogosult kérni a személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) a Vásárló visszavonja a személyes adatkezeléshez megadott hozzájárulását (amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapszik) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a Vásárló a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen;
 4. d) a személyes adatokat a BAUHAUS jogellenesen kezelte;
 5. e) a személyes adatokat a BAUHAUSRA alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

6.4. A Vásárló kérheti a BAUHAUSTÓL, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését az alábbi esetekben, ha:

 1. a) a Vásárló vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a BAUHAUS ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Vásárló ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a BAUHAUSNAK már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Vásárló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. d) a Vásárló tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

6.5.  A Vásárló az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti a BAUHAUSTÓL, hogy a Vásárló által a BAUHAUS rendelkezésére bocsátott és az általa kezelt és rá vonatkozó személyes adatokat bocsássa:

a) a Vásárló, illetve

b) egy másik adatkezelő

Rendelkezésére, amennyiben a személyes adatok kezelése a Vásárló előzetes hozzájárulásán alapult és automatizált módon történt. A BAUHAUS a személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban köteles átadni.

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog nem jelenti azt, hogy a BAUHAUS a Vásárlóra vonatkozó személyes adatokat automatikusan töröli, valamint nem érinti a továbbított személyes adatra vonatkozó megőrzési időt sem.

6.7. A Vásárló jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellene, amennyiben az adatkezelés jogalapja:

a) GDPR 6. cikk (1) e) pontján alapszik, mely szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy

6.8. a GDPR 6. cikk (1) f) pontján alapszik, mely szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

6.9. Amennyiben a Vásárló tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, úgy a BAUHAUS a Vásárló személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az a Vásárló érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.10. Amennyiben a Vásárló személyes adatainak a kezelése a Vásárló előzetes hozzájárulásán alapszik, úgy a Vásárló jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.11. A BAUHAUS indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatja a Vásárlót a kérelmével kapcsolatban.

6.12. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a BAUHAUS a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vásárlót.

6.13. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

6.14. Ha a BAUHAUS nem tesz intézkedéseket a Vásárló kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Vásárlót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Vásárló a kérelmét az alábbi elérhetőségeken valamelyikén nyújthatja be a BAUHAUS részére:

a) a bauhaus.hu honlapon a Saját fiókba belépve,

b) e-mail útján az info@bauhaus.hu címen, továbbá

c) postai úton a 2120 Dunakeszi, Pallagi út u. 9. címen.

7. Jogorvoslat

7.1. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

7.2. Bírósági jogérvényesítés

A Vásárló jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.
Dunakeszi, 2018. május 25.

 

1. sZáMú számú melléklet

A BAUHAUS által végzett személyes adatkezelési tevékenységek

I. Vásárlói adatbázis /Kasszarendszer üzemeltetése/ Legjobb ár garancia

Adatkezelés megnevezése

Vásárlói adatbázis /Kasszarendszer üzemeltetése/ Legjobb ár garancia

Cél

A Bauhaus áruházaiban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések, később szállítások teljesítése, házhozszállítás, a legjobb ár garancia érvényesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a vásárló előzetes hozzájárulása.

Az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. §(1)-(2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése, 1995.:CXIX. tv. 21. § - törvényi rendelkezés.

Érintettek köre

Áruházi vásárlók

Adatok leírása

Vevő azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, a vásárlói kártya száma, a vásárlás helye, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, később szállítás esetén a szállítás dátuma, aláírás, házhozszállítás esetén a szállítás adatai (jármű, díjazás, fuvarozó adatai), valamint a legjobb ár garancia érvényesítése során az érintett termék más forgalmazójának és kereskedelmi ajánlatának adatai (cég neve, érvényességi idő, igazolás típusa) és az áreltérés mértéke.

Adatok forrása

Vásárló, érintett

Az adatok kezelésének időtartama

A vásárlásokkal, megrendelésekkel, szállításokkal és a legjobb ár garancia érvényesítésével kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli.

Adattovábbítás:

-  közvetlenül a vevő címére történő szállítás esetén név, cím adatok a megrendelt áru beszállítója, illetve a fuvarozó felé,- fuvarozó neve, címe

-  bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Laurel Számítástechnikai Kft. 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

IT-Support, szoftver karbantartás, fejlesztés

Rendszergazda

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel

II. Szénadó nyilatkozatok nyilvántartása

Adatkezelés megnevezése

NAIH-102972/2016

Cél

A Bauhaus áruházaiban történő lakossági fogyasztó általi szénvásárlás esetén a nem tovább értékesítési célú vásárlás igazolása.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, a 2003. évi LXXXVIII. törvény 2. § 14. pontja.

Érintettek köre

szén-vásárlók

Adatok leírása

Azonosítószám, név, cím, adóazonosító jel, a termékértékesítésről kiállított bizonylat száma, dátum, aláírás, valamint a vásárlásról kiállított pénztárbizonylat és szénadó nyilatkozat egy példánya

Adatok forrása

Érintett szénvásárló

Az adatok kezelésének időtartama

Az Art. 164. § (1) bekezdésének megfelelően a vásárlást követő év utolsó napjától számított öt év

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Laurel Számítástechnikai Kft. 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

IT-Support, szoftver karbantartás, fejlesztés

Rendszergazda

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

informatikai rendszerrel

III. Finanszírozási ügyintézés – Magyar  Cetelem Bank Zrt.

Adatkezelés megnevezése

Finanszírozási ügyintézés – Magyar  Cetelem Bank Zrt.

Cél

A Bauhaus áruházaiban történő vásárláshoz finanszírozási ügyintézés a finanszírozást nyújtó Magyar Cetelem Bank Zrt. (1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.) adatkezelése.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett előzetes önkéntes hozzájárulása , a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

Érintettek köre

hitelt igénylő vásárlók

Adatok leírása

Vevő azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, a vásárlói kártya száma, a vásárlás helye, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, hitel összege

Adatok forrása

Érintett vásárló

Az adatok kezelésének időtartama

A vásárlásokkal, megrendelésekkel, szállításokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

A hitelkérelemmel együttes adatok

Adattovábbítás:

-  közvetlenül a Cetelem Bank részére

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9. és

Magyar Cetelem Bank Zrt.( www.cetelem.hu)

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel

IV. BAUHAUS Vásárlói kártya

Adatkezelés megnevezése

BAUHAUS Vásárlói kártya

Cél

A Bauhaus áruházaiban történő vásárlások során a számla kiállításának egyszerűbbé tétele, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás. és direkt marketing célú megkeresés.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

Érintettek köre

Vásárlók

Adatok leírása

Vevő azonosítószám, Bar kód, cím, telefonszám, e-mail cím, dátum, aláírás, cég esetén cégnév, cím, telefonszám, e-mail cím, a kártyatulajdonos neve, pozíciója, valamint a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás

Adatok forrása

Érintett vásárló

Az adatok kezelésének időtartama

A vásárlásokkal, megrendelésekkel, szállításokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

Laurel Számítástechnikai Kft. 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

IT-Support, szoftver karbantartás, fejlesztés, Rendszergazda

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel

V. Bérbe adási szolgáltatás

Adatkezelés megnevezése

Bérbe adási szolgáltatás

Cél

A Bauhaus áruházaiban utánfutó, gépek és

szerszámok bérlése

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

Érintettek köre

Vásárlók

Adatok leírása

Vevő azonosítószám, név, cím, telefonszám, személyi igazolvány, lakcímkártya és jogosítvány szám és jogosítvány érvényessége, a bérelt eszköz leírása, az el- és visszaszállítás dátuma, időpontja, bérleti díj, a kaució összege, aláírás, valamint az eszköz visszaadásának részletei

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének időtartama

A megrendelésekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel

VI. Fürdők világa / egyéb áruházi megrendelés adatai

Adatkezelés megnevezése

Fürdők világa / egyéb áruházi megrendelés adatai

Cél

A Bauhaus áruházaiban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések, később szállítások teljesítése, házhozszállítás, a legjobb ár garancia érvényesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre

Érintett vásárlók

Adatok leírása

Vevő azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, a vásárlói kártya száma, a vásárlás helye, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, később szállítás esetén a szállítás dátuma, aláírás, házhozszállítás esetén a szállítás adatai (jármű, díjazás, fuvarozó adatai)

Adatok forrása

Érintett vásárlók

Az adatok kezelésének ideje:

 

-  A kivitelezéssel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel és manuálisan

VII. Fürdők világa kivitelezés

Adatkezelés megnevezése

Fürdők világa kivitelezés

Cél

A Bauhaus Szakáruházak Bt. „Fürdők világa” elnevezésű szolgáltatása keretében megrendelt fürdőszoba kivitelezések teljesítése

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése

Érintettek köre

Fürdők világa vásárlók

Adatok leírása

Vevő azonosítószám, név, cím, telefonszám, dátum, valamint a kivitelezés adatai

Adatok forrása

Érintett vásárló

Az adatok kezelésének ideje:

 

A Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

Alltrans Kft.

1135 Budapest, Szent László u. 14-16. valamint BARA-ZOL TEAM KFT.

2191 Bag Szent Imre u. 59.

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel és manuálisan

VIII. Panaszokról jegyzőkönyv felvétele

Adatkezelés megnevezése

Panaszokról jegyzőkönyv felvétele

Cél

A Bauhaus Szakáruházak Bt. által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Érintettek köre

Érintett vásárló

Adatok leírása

Sorszám, a vevő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe a termék adatai (megnevezése, vételára), a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény, a hiba megállapítás, a kifogás rendezésének módja, a jegyzőkönyv felvételének és a javított/cserélt gép átvételének dátuma.

Adatok forrása

Érintett vásárló

Az adatok kezelésének ideje:

 

A felvett jegyzőkönyvek tekintetében öt év,

a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 év,

az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében pedig 3 év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt.

Székhelye és postai címe: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel és manuálisan

IX. Elektronikus megfigyelés

Adatkezelés megnevezése

Elektronikus megfigyelés

Cél

Az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása azaz telephelyek biztonsági védelme, illetve a vagyonvédelem

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása a Bauhaus Szakáruházak Bt. területére való belépéssel, az SzVMt. 30. §-a alapján

Érintettek köre

A BAUHAUS munkavállalói, illetve a telephelyekre belépő személyek

Adatok leírása

A Bauhaus Szakáruházak Bt. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai

Adatok forrása

érintett

Az adatok kezelésének ideje:

 

A 2005. évi CXXXIII. törvény 31.§ (2) bek. esetén 3 munkanap, a 31.§ (3) bek.

c) pontja esetén 30 nap

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

a Bauhaus Szakáruházak Bt., valamint az áruházak élőerős őrzését ellátó társaságok

Az adatfeldolgozó neve és címe

Rokko Hungary Kft. (1146 Budapest, Istvánmezei út 2/a)

New Defender Generation Vagyonvédelmi Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Napfény utca 7.)

 

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Elektronikus vagyonvédelmi informatikai rendszerrel

X. Drive in Arénába behajtás dokumentálás

Adatkezelés megnevezése

Drive in Arénába behajtás dokumentálás

Cél

A Drive in Arenába behajtó járművek mozgásának dokumentálása, a vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, valamint a jogsértések bizonyítása.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a Drive in Arenába történő behajtással

Érintettek köre

Vásárlók, belépő személyek

Adatok leírása

A Bauhaus Szakáruházak Bt. területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének ideje:

 

5 év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

A

a Bauhaus Szakáruházak Bt., valamint az áruházak élőerős őrzését ellátó S-System Service Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.)

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Elektronikus vagyonvédelmi informatikai rendszerrel

XI. Álláshirdetés adatbázis

Adatkezelés megnevezése

Álláshirdetés adatbázis

Cél

Betöltendő állásra jelentkezés, kiválasztásban való részvétel, adatok adatbázisban való tárolása

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása

Érintettek köre

Állásra jelentkező érintettek

Adatok leírása

Név, lakcím, elérhetőségek, címek, otthoni, -mobil,- munkahelyi telefonszám, e-mail cím, fax szám, weboldal elérhetősége, pl.: facebook-on, egyéb közösségi portálon nyilvánossá tett adatai, önéletrajz, motivációs levél, kísérő levél és ezekben megadott személyes adatok

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének ideje:

A beküldéstől számított 3 hónap

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

A Bauhaus Szakáruházak Bt.

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel

XII. Piackutatás-adatbázis építése

Adatkezelés megnevezése

Piackutatás-adatbázisok építése

Cél

A megrendelői adatbázis építése, karbantartása, abban lévő tagok nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, akciós ajánlatok és más küldemények kezelése, tájékoztatás aktuális akciókról, ajánlatokról, direkt marketing üzenetekről, személyre szabott ajánlatok kezelése

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése

Érintettek köre

Vásárlók

Adatok leírása

Vevőszám, név, cím, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím, hírlevél engedélyezése, a vásárolt termékek, fizetés módja, összegei

Adatok forrása

Érintett vásárló

Az adatok kezelésének ideje:

A direkt marketing, hírlevél megkeresés esetén a hozzájárulás visszavonásig,

profil adatoktekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év,

a vásárlások adatai tekintetében 8 év.

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

Bauhaus Szakáruházak Bt.

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel

Adatbázisok összekapcsolása:

A megrendelői profil adatok és a hozzá kapcsolódó vásárlások adatai

XIII. Ötletek, kritika

Adatkezelés megnevezése

Ötletek, kritika

Cél

A vásárlói vélemények, ötletek, észrevételek, kérdések továbbítása a Bauhaus felé

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett hozzájárulása.

Érintettek köre

Vásárló érintettek

Adatok leírása

Vevő azonosítószám, a Bauhaus számszerű és szabad szövegű értékelése, név, cím, elérhetőség

Adatok forrása

Érintett

Az adatok kezelésének ideje:

12 hónap

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

A Bauhaus Szakáruházak Bt.

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel és manuálisan

XIV. Beléptető rendszer üzemeltetése

Adatkezelés megnevezése

Beléptető rendszer üzemeltetése

Cél

A Bauhaus területére történő belépés és tartózkodás kérése, beléptetés, jogosultságok ellenőrzése

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintettek előzetes hozzájárulása, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

Érintettek köre

A BAUHAUS munkavállalói és a területére egyéb belépő személyek

Adatok leírása

Név, fényképes igazolvány vagy okmány száma, típusa, kártyaazonosító kód

Adatok forrása

Érintett személyek igazolványa vagy okmánya, kártyaazonosító kód

Az adatok kezelésének ideje:

Eseti belépők esetében 24 óra, állandó belépésre jogosultak esetében 6 hónap

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

A Bauhaus Szakáruházak Bt. székhelye és telephelyei

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel és manuálisan

XV. Kapcsolatfelvétel, ajánlattétel és tájékoztatás

Adatkezelés megnevezése

Kapcsolatfelvétel, ajánlattétel és tájékoztatás

Cél

Az üzleti értékesítés és marketing aktivitások kapcsán a BAUHAUS rendelkezésére álló adatok felhasználásával az ügyfelek részére történő ajánlattétel, marketing célú megkeresés lebonyolítása, az ügyféligénynek megfelelő

szolgáltatásokra vonatkozó eseti ajánlattétel, tájékoztatás

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett előzetes önkéntes hozzájárulása - webes környezetben tett jelölése – telesales tevékenység során élőszóval tett hozzájárulása - írásos hozzájárulása

Érintettek köre

Vásárlók

Adatok leírása

Cég neve, címe, kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, megkereshetőség módja

Adatok forrása

Érintett nyilatkozata

Az adatok kezelésének ideje:

Visszavonásig

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

A Bauhaus Szakáruházak Bt. székhelye és telephelyei

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

Informatikai rendszerrel és manuálisan

XVI. Klíma vásárlások tanúsítványai

Adatkezelés megnevezése

Klímavásárlásokhoz kapcsolódó végvásárlói tanúsítványok kezelése

Cél

A vásárlók részére split klímát értékesíteni csak úgy lehet, ha rendelkeznek olyan Végvásárlói tanúsítvánnyal, amelyik hitelesen igazolja, hogy a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás felelősséget vállal a berendezés telepítésére.

Jogalap

A GDPR 6. cikk (1) a) alapján az érintett önkéntes hozzájárulása és az 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontja

Érintettek köre

Klíma vásárlók

Adatok leírása

Név, cím, email cím, telefonszám.

Adatok forrása

Tanúsítvány

Az adatok kezelésének ideje:

5 év

A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja

 

Az adatkezelő neve és címe

a Bauhaus Szakáruházak Bt. székhelye és telephelyei

Az adatfeldolgozó neve és címe

 

A tényleges adatkezelés helye

A BAUHAUS áruházakban

A tényleges adatfeldolgozás helye

 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége

 

Az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellege

informatikai rendszerrel és manuálisan

 

Dunakeszi, 2018. május 25.